Aanspreekpunt Integriteit

Luisterend oor

In het kader van ethische kwesties met sporters, ouders, trainers, coaches of het clubbestuur is er in onze club ook de gelegenheid om zich tot een onafhanklijk iemand te richten. De rol van Aanspreekpunt Integriteit (API) binnen de club is toegewezen aan Anke Verelst.

API is een adviesorgaan dat alles in het werk stelt om binnen de judosport ieders integriteit (fysieke, psychische, seksuele en sociale) te waarborgen. Je kan steeds op een laagdrempelige manier bij haar terecht met allerlei vragen of met een vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag. Anke zal de zaken op een discrete manier opnemen en de melder in de juiste richting sturen.

  • Aanspreekpunt en eerste opvang

De club-API luistert naar het verhaal van de melder of vraagsteller zonder de rol van hulpverlener op te nemen.

Deze toont genoeg empathie, geeft de melder het gevoel dat er geluisterd wordt en stelt het verhaal niet in vraag. Iedereen in de club moet weten wie deze club-API is, hoe deze te bereiken is en met welke vragen of boodschappen ze bij deze persoon kunnen aankloppen.

  • Coördinatie van het handelingsprotocol en doorverwijzing

De club-API neemt de melding of vraag serieus en start het handelingsprotocol op en zorgt dat deze procedure gevolgd wordt, vormt zich een beeld van de situatie, schat de ernst in, en verleent de melder vervolgens informatie en advies of verwijst door. Bij vermoedens van ernstig grensoverschrijdend gedrag is het niet de taak van de club-API om zelf hulp te verlenen of op onderzoek uit te gaan, maar verwijst door naar de Federatie – API en/of deskundigen (hulpverlening, politie en justitie, …).

Wat is een club-API niet? 

een hulpverlener : start geen hulpverleningsproces en heeft geen beroepsgeheim
een onderzoeksrechter : moet niet achter de feiten aangaan
een journalist : moet niet iedereen informeren die nieuwsgierig is
een bestuurder : heeft geen verantwoordelijkheid maar enkel een adviserende rol


Stuur Anke een mailtje met je opmerking, of om met haar af te spreken en je verhaal te doen.


Anke Verelst

verelstanke@gmail.com