Disclaimer en Privacyverklaring

Judoschool Fudji Yama Boom Niel Schelle


Secretariaat
Kleidaallaan 58, 2620 Hemiksem
Emailadres : info@judobfy.be
Het adres van onze website is: https://judofy.be/wp.

Judoschool Fudji Yama hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Judoschool Fudji Yama houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).  

Als Judoschool Fudji Yama zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of inzage wilt in de gegevens die we van je bijhouden, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we dat doen

INGESLOTEN INHOUD VAN ANDERE WEBSITES

Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

WELKE RECHTEN HEB JE VAN JE EIGEN GEGEVENS

Als je een account hebt op deze website of je hebt reacties geplaatst, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons hebt gegeven. Je kan ook verzoeken dat we deze persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

 • Het verstrekken van algemene dienstverlening in het kader van onze judoactiviteiten (contractuele grond)
 • Om u te kunnen identificeren in het kader van het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Judo Vlaanderen vzw (uitvoering overeenkomst = contractuele grond)
 • Voor verzekeringsdoeleinden (contractuele grond)
 • In het kader van de organisatie van sportpromotionele activiteiten (contractuele grond)
 • Aanwezigheidsregistratie trainingen (contractuele grond)
 • Het vastleggen van judoactiviteiten via foto en film inclusie verspreiding voor publicitaire doeleinden (contractuele grond)
 • Het bijhouden van wedstrijd- en examenresultaten (gerechtvaardigd belang)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • In het kader van de uitvoering van uw vrijwilligersactiviteiten

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Voor de eerder opgesomde doelstellingen (zie hoofdstuk “Waarom verwerken wij persoonsgegevens”) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Identificatiegegevens vrijwilligers: naam, voornaam, adres, geboortedatum en geboorteplaats , geslacht, GSM en/of telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid:  rijksregisternummer in kader van de opstelling van het wettelijk verplicht online portaal verenigingswerk (vrijwilligerscontract)
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, judograad, gewicht (in geval van wedstrijddeelname), sportdiploma’s, categorie van judoka ((niet)-sportend, sportend, competitief)
 • Gevoelige gegevens : G-judoka, dieet, allergieën, andere bijzondere vereisten i.v.m. gezondheid in geval van organiseren evenementen (met maaltijden).

UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

Door aansluiting geeft u aan Judoschool Fudji Yama de toelating om in het kader van onze activiteiten afbeeldingen van u te maken, alsook om deze afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten van de club.

U kan zich, indien er gewichtige redenen voorhanden zijn, beroepen op het recht om uw toestemming in te trekken. U hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het contactformulier of op bovenstaand adres kan u ons hiervoor contacteren.

Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een verwerker.

Ook heeft u het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij.

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Je persoonsgegevens worden door Judoschool Fudji Yama verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Judoschool Fudji Yama (gerechtvaardigd belang)
• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de Vlaamse Judosfederatie vzw (uitvoering overeenkomst)
• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van leden-clubs van de Judo Vlaanderen vzw (uitvoering overeenkomst)
• Het versturen van uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)
• Het versturen van nieuwsbrieven (toestemming)
• Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

WIE VERWERKT DE GEGEVENS?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties 

• Gemeentebestuur Boom, Niel en Schelle
• Judo Vlaanderen vzw
• Leden-clubs van de Judo Vlaanderen vzw

VERSTREKKING VAN DE GEGEVENS AAN DERDENVERVERKERS

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

• activiteiten buiten de dojo’s van onze judoclub (maar wel georganiseerd door onze club) ;
• het inschrijven voor provinciale, nationale en internationale tornooien
• inschrijvingen bij de Judo Vlaanderen vzw 

VERSTREKKING VAN DE GEGEVENS AAN DERDEN-ONTVANGERS

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen :
• verzekeringsmaatschappijen in functie van activiteiten van judoschool Fudji Yama

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europees Economische Ruimte, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven door het clublid.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Judoschool Fudji Yama bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Judoschool Fudji Yama verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar na het einde van het lidmaatschap.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking :

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens


REACTIES

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data die getoond wordt in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om spam te bestrijden.
Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

MEDIA

Als je afbeeldingen naar de website upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin GPS locatiegegevens (EXIF data). Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van je website downloaden en deze locatiegegevens inzien.

COOKIES

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.
Indien je een account hebt en je logt in op deze website, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.
Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden de login cookies verwijderd.
Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en bevat enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt. Deze cookie is na een dag verlopen.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij :
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) Drukpersstraat 35, 1000 Brussel www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING 

Judoschool Fudji Yama kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 01/09/2022